Organisatie van Defensie en Politie

Tijdens het lopen van de Vierdaagse in Nijmegen viel het me op dat er zoveel verschillende eenheden van Defensie en Politie meeliepen en ik geen idee had wat nu het verschil was. Ik besloot het eens uit te pluizen.

De organisaite van Defensie

De minister is verantwoordelijk voor het algehele Defensiebeleid, nu Ank Bijleveld. De Secretaris-generaal (SG), nu Wim Geerts, heeft de ambtelijke leiding over het departement en de Commandant der Strijdkrachten (CDS), nu Rob Bauer, is de belangrijkste militaire adviseur van de minister. De CDS is verantwoordelijk voor de militaire inzet en de voorbereiding daarop. Voorts verzekert hij dat de krijgsmacht over de middelen beschikt om haar taken uit te voeren. De CDS stuurt de commandanten van de marine, de landmacht en de luchtmacht aan, evenals de commandant van de Koninklijke Marechaussee wanneer deze taken uitvoert onder de verantwoordelijkheid van de minister van Defensie.

Defensie bestaat uit zeven organisatiedelen. De Bestuursstaf ondersteunt de bewindsperso(o)n(en) bij de beleidsvorming. De uitvoering van het beleid is primair belegd bij de vier operationele commando’s: het Commando Landstrijdkrachten (CLAS), het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK), het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK), het Commando Koninklijke Marechaussee (CKMAR). De Defensie Materieel Organisatie (DMO) en het Commando DienstenCentra (CDC) ondersteunen de operationele
commando’s.

Defensie heeft verder enkele Bijzondere Organisatie-Eenheden (BOE’s), te weten de Inspecteur-generaal van de Krijgsmacht (IGK), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), het Militair Huis van de Dienst van het Koninklijk Huis (MH) en de Militaire Luchtvaartautoriteit (MLA).

Image result for bijzondere organisatie defensieHet Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) wordt geleid door de Commandant
Zeestrijdkrachten (C-ZSK), nu Rob Kramer, en is gevestigd in Den Helder. De maritieme capaciteiten van het CZSK zijn gestationeerd op de marinebasis te Den Helder en bij kazernes in Doorn, Rotterdam en op Texel. Daarnaast is het CZSK permanent ingezet in de Caribische delen van het Koninkrijk. Het CZSK bestaat uit twee hoofdcomponenten: de vloot en het Korps Mariniers.

Het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) wordt geleid door de Commandant
landstrijdkrachten (C-LAS), nu Leo Beulen. De staf is gevestigd op de Kromhoutkazerne in Utrecht. De kern van het CLAS wordt gevormd door de volgende eenheden:

 • 43 Gemechaniseerde Brigade (met rupsvoertuigen)
 • 13 Gemotoriseerde Brigade (met lichte wielvoertuigen)
 • 11 Luchtmobiele Brigade (voor geïntegreerd optreden met helikopters)
 • Korps Commandotroepen (Special Operations Forces)
 • Operationeel Ondersteuningscommando Land
 • Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando
 • Opleidings- en Trainingscommando
 • Materieellogistiek Commando.

Het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) wordt geleid door de Commandant
luchtstrijdkrachten (C-LSK), nu Dennis Luyt. De staf is gevestigd in Breda.

De Koninklijke Marechaussee (KMar) wordt geleid door de Commandant Koninklijke Marechaussee (C-KMar), nu Harry van den Brink. De staf is gevestigd in Den Haag.

De IGK, nu Hans van Griensven, staat naast de formele organisatiestructuur van het ministerie en legt als onafhankelijk adviseur rechtstreeks verantwoording af aan de minister van Defensie.

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) levert inlichtingen en veiligheidsinformatie aan de departementsleiding en de onderdelen van Defensie.

Defensie ondersteunt het Koninklijk Huis met het Militair Huis, dat deel uitmaakt van de Dienst van het Koninklijke Huis (DKH).

De grootte van Defensie

De begroting van Defensie:

Defensie heeft een budget van ruim 9 miljard euro. De verdeling is weergegeven in de infographic.

Verdeling van de uitgaven van Defensie in 2018. De informatie staat ook in de Defensiebegroting op rijksoverheid.nl.

Dat lijkt veel maar het is veel meer geweest. De laatste jaren is er sterk bezuinigd op Defensie.

De organisatie van Politie

De politie valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De hoofdstructuur van de politie kent drie, nauw samenwerkende niveaus: nationaal, regionaal en lokaal. De korpsleiding, ondersteund door de Staf Korpsleiding (geleid door Erik Akerboom), functioneert op nationaal niveau. Op operationeel gebied geldt dat ook voor de Landelijke Eenheid, die onder meer regio-overschrijdende en specialistische politietaken verricht, en het Politiedienstencentrum waarin alle bedrijfsvoeringsonderdelen zijn gebundeld. De tien andere eenheden opereren op regionaal niveau. Binnen deze eenheden zijn op lokaal niveau districten actief, die bestaan uit robuuste basisteams, de districtsrecherche en een flexteam.

Hoofdstructuur politie

De districten zijn als volgt opgedeeld:

Image result for organisatie politie nederland

De grootte van Politie

De totale werkgelegenheid van de Politie is ongeveer 60.000. Dit is inclusief agenten in opleiding. Dit is ruwweg verdeeld per regio als volgt:

politie nederland

Aantal inwoners (1 januari 2013)

 • 1.719.039 miljoen Noord-Nederland
 •  3.167.052 miljoen Oost-Nederland
 • 1.911.552 miljoen Midden-Nederland
 • 1.506.815 miljoen Noord-Holland
 • 1.008.808 miljoen Amsterdam
 • 1.836.384 miljoen Den Haag
 • 1.764.400 miljoen Rotterdam
 • 1.471.846 miljoen Zeeland-West-Brabant
 • 1.398.196 miljoen West-Brabant
 • 1.118.054 miljoen Limburg

Hieronder een grafiekje dat het aantal fte uitzet tegen aantal miljoen inwoers. Amsterdam heeft een relatief grote politiesterkte.

https://www.chartgo.com/streamChart.do

De begroting van Politie

De bijdrage van het Rijk aan de Politie is ongeveer 5.5 miljard.

5.5 miljard politie

Bronnen:

https://www.nidv.eu/wp-content/uploads/2018/03/brochure-kerngegevens-defensie.pdf